Σκοπός

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ποιότητας του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου των διδασκόντων/-ουσών, υπό το πρίσμα των δυναμικών εξελίξεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.
Ως στρατηγικοί στόχοι της λειτουργίας του τίθενται η προώθηση της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην υποστήριξη των διδασκόντων/-ουσών στο πλαίσιο της ανάπτυξης, εφαρμογής,αξιολόγησης και διάχυσης αποτελεσματικών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και στο πλαίσιο της καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών τους και των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου.
Προσβλέπει, επίσης, στον σχεδιασμό και τη διάχυση αναστοχαστικών μεθόδων και δεικτών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου διδακτικού έργου από τον/την ίδιο/-α τον/την διδάσκοντα/-ουσα, στηνοικείωσή του/της με τεχνικές ουσιαστικής εμπλοκής των φοιτητών/-τριών κατά την παραγωγή, διάχυση και επεξεργασία της νέας γνώσης, την εφαρμογή τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας με στόχο την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών όλων των φοιτητών/-τριών βάσει της μαθησιακής τους δυναμικής, την εφαρμογή τεχνικών διδακτικής ανατροφοδότησης της διδασκαλιας, την υιοθέτηση, πέραν των αμιγώς ποσοτικών, και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης τόσο της επίδοσης των φοιτητών/-τριών όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου μέσω εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης καθώς και τη δυναμική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, προκειμένου να διευκολύνεται περισσότερο η ενεργητική εμπλοκή όλων των φοιτη-τών/-τριών, ακόμη και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, στη διαδικασία μάθησης.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς επίσης και όσες σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου:

  • Οργανώνει κύκλους μάθησης, επιμορφωτικές δράσεις και σεμινάρια.
  • Εκπονεί μελέτες για το σχεδιασμό ερευνητικού και επιμορφωτικού υλικού.
  • Μεριμνά για τη δημιουργία αποθετηρίου υποστηρικτικού ερευνητικού και επιμορφωτικού υλικού, αρθρογραφίας, καθώς και καλών πρακτικών.
  • Συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες δομές των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης μπορεί να αναλαμβάνει ή/και να συμμετέχει σε επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:

  • Διοργάνωση κύκλων μάθησης και πάσης φύσεως δράσεων σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από τη σύναψη σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών όπως εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δράσεις του Κέντρου